Thursday, July 14, 2022

प्रबंध काव्य | पद्मावत (पद्मावती-रत्नसेन-भेंट-खण्ड) | मलिक मोहम्मद जायसी | Prabandh Kavya | Padmavat/ Padmavati Ratnasen Bhet Khand | Malik Muhammad Jayasi


सात खंड ऊपर कबिलासू । तहवाँ नारि-सेज सुख-बासू ॥

चारि खंभ चारिहु दिसि खरे । हीरा-रतन-पदारथ-जरे ॥

मानिक दिया जरावा मोती । होइ उजियार रहा तेहि जोती ॥

ऊपर राता चँदवा छावा । औ भुइँ सुरग बिछाव बिछावा ॥

तेहि महँ पालक सेज सो डासी । कीन्ह बिछावन फूलन्ह बासी ॥

चहुँ दिसि गेंडुवा औ गलसूई । काँची पाट भरी धुनि रूई ॥

बिधि सो सेज रची केहि जोगू । को तहँ पौढि मान रस भोगू ? ॥


अति सुकुवाँरि सेज सो डासी, छुवै न पारै कोइ ।

देखत नवै खिनहि खिन, पाव धरत कसि होइ ॥1॥


राजै तपत सेज जो पाई । गाँठि छोरि धनि सखिन्ह छपाई ॥

कहैं, कुँवर ! हमरे अस चारू । आज कुँवर कर करब सिंगारू ॥

हरदि उतारि चढाउब रगू । तब निसि चाँद सुरुज सौं संगू ॥

जस चातक-मुख बूंद सेवाती । राजा-चख जोहत तेहि भाँती ॥

जोगि छरा जनु अछरी साथा । जोग हाथ कर भएउ बेहाथा ॥

वै चातुरि कर लै अपसईं । मंत्र अमोल छीनि लेइ गईं ॥

बैठेउ खोइ जरी औ बूटी । लाभ न पाव , मूरि भइ टूटी ॥


खाइ रहा ठग-लाडू, तंत मंत बुधि खोइ ।

भा धौराहर बनखंड, ना हँसि आव, न रोइ ॥2॥


अस तप करत गएउ दिन भारी । चारि पहर बीते जुग चारी ॥

परी साँझ, पुनि सखी सो आई । चाँद रहा, उपनी जो तराई ॥

पूँछहिं "गुरू कहाँ, रे चेला ! । बिनु ससि रे कस सूर अकेला ?॥

धअतु कमाय सिखे तैं जोगी । अब कस भा निरधातु बियोगी ? ॥

कहाँ सो खोएहु बिरवा लोना । जेहि तें होइ रूप औ सोना ॥

कअ हरतार पार नहिं पावा । गंधक काहे कुरकुटा खावा ॥

कहाँ छपाए चाँद हमारा ? । जेहि बिनु रैनि जगत अँधियारा " ॥


नैन कौडिया , हिय समुद, गुरु सो तेहि महँ जोति ।

मन मरजिया न होइ परे हाथ न आवै मोति ॥3॥


का पूछहु तुम धातु, निछोही ! जो गुरु कीन्ह अँतर फट ओही ॥

सिधि-गुटिका अब मो संग कहा । भएउँ राँग, सत हिये न रहा ॥

सो न रूप जासौं मुख खोलौं । गएउ भरोस तहाँ का बोलौं ? ॥

जहँ लोना बिरवा कै जाती । कहि कै सँदेस आन को पाती ? ॥

कै जो पार हरतार करीजै । गंधक देखि अबहिं जिउ दीजै ॥

तुम्ह जोरा कै सूर मयंकू । पुनि बिछोहि सो लीन्ह कलंकू ॥

जो एहि घरी मिलावै मोहीं । सीस देउँ बलिहारी ओही ॥


होइ अबरक इंगुर भया , फेरि अगिनि महँ दीन्ह ।

काया पीतर होइ कनक, जौ तुम चाहहु कीन्ह ॥4॥


का बसाइ जौ गुरु अस बूझा । चकाबूह अभिमनु ज्यौं जूझा ।

विष जो दीन्ह अमृत देखराई । तेहि रे निछौही को पतियाई ?॥

मरै सोइ जो होइ निगूना । पीर न जानै बिरह बिहूना ॥

पार न पाव जो गंधक पीया । सो हत्यार कहौ किमि जीया ॥

सिद्धि-गुटीका जा पहँ नाहीं । कौन धातु पूछहु तेहि पाहीं ॥

अब तेहि बाज राँग भा डोलौं । होइ सार तौ बर कै बोलौं ॥

अबरक कै पुनि ईंगुर कीन्हा । सो तन फेरि अगिनि महँ दीन्हा ॥


मिलि जो पीतम बिछुरहि काया अगिनि जराइ ।

की तेहि मिले तन तप बुझै, की अब मुए बुझाइ ॥5॥


सुनि कै बात सखी सब हँसी । जानहुँ रैनि तरई परगसीं ॥

अब सो चाँद गगन महँ छपा । लालच कै कित पावसि तपा ?॥

हमहुँ न जानहि दहुँ सो कहाँ । करब खोज औ बिनउब तहाँ ॥

औ अस कहब आहि परदेसी । करहि मया; हत्या जनि लेसी ॥

पीर तुम्हारि सुनत भा छोह । देउ मनाउ, होइ अस ओहू ॥

तू जोगी फिरि तपि करु जोगू । तो कहँ कौन राज सुख-भोगू ॥

वह रानी जहवाँ सुख राजू । बारह अभरन करै सो साजू ॥


जोगी दिढ आसन करै अहथिर धरि मन ठावँ ।

जो न सुना तौ अब सुनहि बारह अभरन नावँ ॥6॥


प्रथमै मज्जन होइ सरीरू । पुनि पहिरै तन चंदन चीरू ॥

साजि माँगि सिर सेंदुर सारे । पुनि लिलाट रचि तिलक सँवारै ॥

पुनि अंजन दुहुँ नैनन्ह करै । औ कुंडल कानन्ह महँ पहिरै ॥

पुनि नासिक भल फूल अमोला । पुनि राता मुख खाइ तमोला ॥

गिउ अभरन पहिरै जहँ ताईं । औ पहिरे कर कँगन कलाई ॥

कटि छुद्रावलि अभरन पूरा । पायन्ह पहिरै पायल चूरा ॥

बारह अभरन अहैं बखाने । ते पहिरै बरहौं अस्थाने ॥


पुनि सोरहौ सिंगार जस चारिहु चौक कुलीन ।

दीरघ चारि, चारि लघु सुभर चौ खीन ॥7॥


पदमावति जो सँवारै लीन्हा । पूनउँ राति देउ ससि कीन्हा ॥

करि मज्जन तन कीन्ह नहानू । पहिरे चीर, गएउ छपि भानू ॥

रचि पत्रावलि, माँग सदूरु । भरे मोति औ मानिक चूरू ॥

चंदन चीर पहिर बहु भाँती । मेघघटा जानहुँ बग-पाँती ॥

गूँथि जो रतन माँग बैसारा । जानहुँ गगन टूटि निसि तारा ॥

तिलक लिलाट धरा तस दीठा । जनहुँ दुइज पर सुहल बईठा ॥

कानन्ह कुंडल खूँट औ खूँटी । जानहुँ परी कचपची टूटी ॥


पहिरि जराऊ ठाढि भइ, कहि न जाइ तस भाव ।

मानहुँ दरपन गगन भा तेहि ससि तार देखाव ॥8॥


बाँक नैन औ अंजन-रेखा । खंजन मनहुँ सरद ऋतु देखा ॥

जस जस हेर, फेर चख मोरी । लरै सरद महँ खंजन-जोरी ॥

भौहैं धनुक धनुक पै हारा । नैनन्ह साधि बान-बिष मारा ॥

करनफूल कानन्ह अति सोभा । ससि-मुख आइ सूर जनु लोभा ॥

सुरँग अधर औ मिला तमोरा । सोहे पान फूल कर जोरा ॥

कुसुमगंध अति सुरँग कपोला । तेहि पर अलक-भुअंगिनि डोला ॥

तिल कपोल अलि कवँल बईठा । बेधा सोइ जेइ तिल दीठा ॥


देखि सिंगार अनूप विधि बिरह चला तब भागि ।

काल-कस्ट इमि ओनवा, सब मोरे जिउ लागि ॥9॥का बरनौं अभरन औ हारा । ससि पहिरे नखतन्ह कै मारा ॥

चीर चारू औ चंदन चोला । हीर हार नग लाग अमोला ॥

तेहि झाँपी रोमावलि कारी । नागिनि रूप डसै हत्यारी ॥

कुच कंचुकी सिराफल टाँड सलोनी । डोलत बाँह भाव गति लोनी ॥

बाँहन्ह बहुटा टाँड सलोनी । डोलत बाँह भाव गति लोनी ॥

तरवन्ह कवल-करी जनु बाँधी। बसा-लंक जानहुँ दुइ आधी ॥

छुद्रघंट कटि कंचन-तागा । चलतै उठहिं छतीसौ रागा ॥


चूरा पायल अनवट पायँन्ह परहिं बियोग ।

हिये लाइ टुक हम कहँ समदहु मानहुँ भोग ॥10॥


अस बारह सोरह धनि साजै । छाज न और; आहि पै छाजै ॥

बिनवहिं सखी गहरु का कीजै ?। जेहि जिउ दीन्ह ताहि जिउ दीजे ॥

सवरि सेज धनि-मन भइ संका । ढाढ तेवानि टेकि कर लंका ॥

अनचिन्ह पिउ, कापौं मन माँहा । का मैं कहब गहब जौ बाँहा ॥

बारि बैस गइ प्रीति न जानी । तरुनि भई मैमंत भुलानी ॥

जोबन-गरब न मैं किछु चेता । नेह न जानौं सावँ कि सेता ॥

अब सो कंत जो पूछिहि बाता । कस मुख होइहि पीत कि राता ॥


हौं बारी औ दुलहिनि, पीउ तरुन सह तेज ।

ना जानौं कस होइहि चढँत कंत के सेज ॥11॥


सुनु धनि ! डर हिरदय तब ताई । जौ लगि रहसि मिलै नहिं साईं ॥

कौन कली जो भौंर न राई ? । डार न टूट पुहुप गरुआई ॥

मातु पिता जौ बियाहै सोई । जनम निबाह कंत सँग होई ॥

भरि जीवन राखै जहँ चहा । जाइ न मेंटा ताकर कहा ॥

ताकहँ बिलँब न कीजै बारी । जो पिउ-आयसु सोइ पियारी ॥

चलहु बेगि आयसु भा जैसे । कंत बोलावै रहिए कैसे ? ॥

मान न करसि, पोढ करु लाडू । मान मरत रिस मानै चाँडू ॥


साजन लेइ पठावा, आयसु जाइ न मेट ।

तन,मन, जोबन, साजि के देइ चली लेइ भेंट ॥12॥


पदमिनि-गवन हंस गए दूरी । कुंजर लाज मेल सिर धूरी ॥

बदन देखि घटि चंद छपाना । दसन देखि कै बीजु लजाना ॥

खंजन छपे देखि कै नैना । किकिल चपी सुनत मधु बैना ॥

गीव देखि कै छपा मयूरू । लंक देखि कै छपा सुदूरू ॥

बौंहन्ह धनुक छपा आकारा । बेनी बासुकि छपा पतारा ॥

खडग छपा नासिका बिसेखी । अमृत छपा अधर-रस देखी ॥

पहुँचहि छपी कवल पौनारी । जंघ छपा कदली होइ बारी ।


अछरी रूप छपानीं जबहिं चली धनि साजि ।

जावत गरब-गहेली सबै छपीं मन लाजि ॥13॥


मिलीं गोहने सखी तराईं ।लेइ चाँद सूरज पहँ आई ॥

पारस रूप चाँद देखराई । देखत सूरुज गा मुरझाई ॥

सोरह कला दिस्टि ससि कीन्ही । सहसौ कला सुरुज कै लीन्ही ॥

भा रवि अस्त, तराई हसी । सूर न रहा, चाँद परगसी ॥

जोगी आहि, न भोगी होई । खाइ कुरकुटा गा पै सोई ॥

पदमावति जसि निरमल गंगा । तू जो कंत जोगी भिखमंगा ॥

आइ जगावहिं `चेला जागै । आवा गुरू, पायँ उठि लागै'॥


बोलहिं सबद सहेली कान लागि, गहि माथ ।

गोरख आइ ठाढ भा, उठु, रे चेला नाथ !॥14॥


सुनि यह सबद अमिय अस लागा । निद्रा टूटि, सोइ अस जागा ॥

गही बाँह धनि सेजवाँ आनी । अंचल ओट रही छपि रानी ॥

सकुचै डरै मनहि मन बारी । गहु न बाँह, रे जोगि भिखारी ? ॥

ओहट होसि, जोगि ! तोरि चेरी । आवै बास कुरकुटा केरी ॥

देखि भभूति छूति मोहि लागै । काँपै चाँद, सूर सौं भागै ॥

जोगि तोरि तपसी कै काया । लागि चहै मोरे अँग छाया ॥

बार भिखारि न माँगसि भीखा । माँगे आइ सरग पर सीखा ॥


जोगि भिखारि कोई मँदिर न पैठै पार ।

माँगि लेहु किछु भिक्षा जाइ ठाढ होइ बार ॥15॥


मैं तुम्ह कारन, पेम-पियारी । राज छाँडि कै भएउँ भिखारी ॥

नेह तुम्हार जो हिये समाना । चितउर सौं निसरेउँ होइ आना ॥

जस मालति कहँ भौंर बियोगी । चढा बियोग, चलेउँ होइ जोगी ॥

भौंर खोजि जस पावै केवा । तुम्ह कारन मैं जिउ पर छेवा ॥

भएउँ भिखारि नारि तुम्ह लागी । दीप -पतँग होइ अँगएउँ आगी ॥

एक बार मरि मिले जो आई । दूसरि बार मरै कित जाई ॥

कित तेहि मीचु जो मरि कै जीया ?। भा सो अमर, अमृत-मधु पीया ॥


भौंर जो पावै कँवल कहँ बहु आरति बहु आस ।

भौंर होइ नेवछावरि, कँवल देइ हँसि बास ॥16॥


अपने मुँह न बडाई छाजा । जोगी कतहुँ होहिं नहिं राजा ॥

हौं रानी, तू जोगि भिखारी । जोगहि भोगहि कौन चिन्हारी ?॥

जोगी सबै छंद अस खेला । तू भिखारि तेहि माहिं अकेला ॥

पौन बाँधि अपसवहिं अकासा । मनसहिं जाहिं ताहि के पासा ॥

एही भाँति सिस्टि सब छरी । एही भेख रावन सिय हरी ॥

भौंरहिं मीचु नियर जब आवा । चंपा-बास लेइ कहँ धावा ॥

दीपक-जोति देखि उजियारी । आइ पाँखि होइ परा भिखारी ॥


रैनि जो देखै चंदमुख ससि तन होइ अलोप ।

तुहुँ जोगी तस भूला करि राजा कर ओप ॥17॥


चादहि कहाँ जोति औ करा । सुरुज के जोति चाँद निरमरा ॥

भौंर बास-चंपा नहिं लेई । मालति जहाँ तहाँ जिउ देई ॥

तुम्ह हुँत भएउँ पतँग कै करा । सिंघलदीप आइ उडि परा ॥

सेएउँ महादेव कर बारू । तजा अन्न, भा पवन अहारू ॥

अस मैं प्रीति गाठि हिय जोरी । कटै न काटे, छुटै न छोरी ॥

सीतै भीखि रावनहिं दीन्हीं । तूँ असि निठुर अतरपट कीन्हीं ॥


रंग तुम्हारेहि रातेउँ, चढेउँ गगन होइ सूर ।

जहँ ससि सीतल तहँ तपौं,मन हींछा,धनि!पूर॥18॥


जोगि भिखारी! करसि बहु बाता । कहसि रंग, देखौं नहिं राता ॥

कापर रँगे रंग नहिं होई । उपजे औटि रंग भल सोई ॥

चाँद के रंग सुरुज जब राता । देखै जगत साँझ परभाता ।

दगधि बिरह निति होइ अँगारा । ओही आँच धिकै संसारा ॥

जो मजीठ औटे बहु आचा । सो रंग जनम न डोलै राँचा ॥

जरै बिरह जस दीपक -बाती भीतर जरै, उपर होइ राती ॥

जरि परास होइ कोइल-भेसू । तब फूलै राता होइ टेसू ॥


पान,सुपारी, खैर जिमि मेरइ करै चकचून ।

तौ लगि रंग न राचै जौ लगि होइ न चून ॥19॥


का, धनि! पान-रंग, का चूना । जेहि तन नेह दाध तेहि दूना ॥

हौं तुम्ह नेह पियर भा पानू । पेडी हुँत सोनरास बखानू ॥

सुनि तुम्हार संसार बडौना । जोग लीन्ह, तन कीन्ह गडौना ॥

करहिं जो किंगरी लेइ बैरागी । नौती होइ बिरह कै आगी ॥

फेरि फेरि तन कीन्ह भुँजौना । औटि रकत रँग हिरदय औना ॥

सूखि सोपारी भा मन मारा । सिरहिं सरौता करवत सारा ॥

हाड चून भा, बिरहँहि दहा । जानै सोइ जो दाध इमि सहा ॥


सोई जान वह पीरा जेहि दुख ऐस सरीर ।

रकत-पियासा होइ जो का जानै पर पीर ?॥20॥


जोगिन्ह बहुत छंद न ओराहीं । बूँद सेवाती जैस पराहीं ॥

परहिं भूमि पर होइ कचूरु । परहिं कदलि पर होइ कपूरू ॥

परहिं समुद्र खार जल ओही । परहिं सीप तौ मोती होहीं ॥

परहिं मेरु पर अमृत होई । परहिं नागमुख विष होइ सोई ॥

जोगी भौंर निठुर ए दोऊ । केहि आपन भए ? कहै जौ कोऊ ॥

एक ठाँव ए थिर न रहाहीं । रस लेइ खेलि अनत कहुँ जाहीं ॥

होइ गृही पुनि होइ उदासी । अंत काल दूवौ बिसवासी ॥


तेहि सौं नेह को दिढ करै ? रहहिं न एकौ देस ।

जोगी, भौंर, भिखारी इन्ह सौं दूर अदेश ॥21॥


थल थल नग न होहिं जेहि जोती । जल जल सीप न उपनहिं मोती ॥

बन बन बिरिछ न चंदन होई । तन तन बिरह न उपनै सोई ॥

जेहि उपना सो औटि मरि गयऊ । जनम निनार न कबहूँ भएऊ ॥

जल अंबुज,रवि रहै अकासा । जौं इन्ह प्रीति जानु एक पासा ॥

जोगी भौंर जो थिर न रहाहीं । जेहि खोजहि तेहि पावहिं नाहीं ॥

मैं तोहि पायउँ आपन जीऊ । छाडि सेवाति न आनहि पीऊ ॥

भौंर मालती मिलै जौ आई । सो तजि आन फूल कित जाई ?॥


चंपा प्रीति न भौंरहि, दिन दिन आगरि बास ।

भौंर जो पावै मालती मुएहु न छाँडै पास ॥22॥


ऐसे राजकुवर नहीं मानौं । खेलु सारि पाँसा तब जानौं ॥

काँचे बारह परा जो पाँसा । पाके पैंत परी तनु रासा ॥

रहै न आठ अठारह भाखा । सोरह सतरस रहैं त राखा ॥

सत जो धरै सो खेलनहारा । ढारि इगारह जाइ न मारा ॥

तूँ लीन्हे आछसि मन दूवा । ओ जुग सारि जहसि पुनि छूवा ॥

हौं नव नेह रचों तोहि पाहा । दसव दाव तोरे हिय माहा ॥

तौ चौपर खेलौं करि हिया । जौ तरहेल होइ सौतिया ॥


जेहि मिलि बिछुरन औ तपनि अंत होइ जौ नित ।

तेहि मिलि गंजन को सहै ? बरु बिनु मिलै निचिंत ॥23॥


बोलौं रानि! बचन सुनु साचा । पुरुष क बोल सपथ औ बाचा

यह मन लाएउ तोहिं अस, नारी । दिन तुइ पासा औ निसि सारी ॥

पौ परि बारहि बार मनाएउ । सिर सौ खेलि पैंत जिउ लाएउ ॥

हौं अब चौंक पंज तें बाची । तुम्ह बिच गोट न आवहि काची ॥

पाकि उठाएउ आस करीता । हौं जिउ तोहि हारा, तुम जीता ॥

मिलि कै जुग नहिं होहु निनारी । कहा बीच दूती देनिहारी ? ॥

अब जिउ जनम जनम पासा । चढेउँ जोग, आएउँ कबिलासा ॥


जाकर जीऊ बसै जेहि तेहि पुनि ताकर टेक ।

कनक सोहाग न बिछुरे, ओटि मिलै होइ एक ॥24॥


बिहँसी धनि सुनि कै सत बाता । निहचय तू मोरे रंग राता ॥

निहचय भौर कवल-रस सा । जो जेहि मन सो तेहि मन बसा ॥

जब हीरामन भएउ सँदेसी । तुम्ह हुँत मँडप गइउँ, परदेसी ॥

तोर रूपतस देखेउँ लोना । जनु, जोगी ! तू मेलेसि टोना ॥

सिधि-गुटिका जो दिस्टि कमाई । पारहि मेलि रूप बैसाई ॥

भुगुति देइ कहँ मैं तोहि दीठा । कँवल-नैन होइ भौंर बईठा ॥

नैन पुहुप, तू अलि भा सोभी । रहा बेधि अस, उढा न लोभी ॥


जाकर आस होइ जेहि, तेहि पुनि ताकरि आस ।

भौंर जो दाधा कँवल कहँ, कस न पाव सो बास ? ॥25॥


कौन मोहनी दहुँ हुति तोही । जो तोहि बिधा सो उपनी मोही ॥

बिनु जल मीन तलफ जस जीऊ । चातकि भइउँ कहत "पीउ पीउ"॥

जरिउँ बिरह जस दीपक-बाती । पंथ जोहत भइ सीप सेवाती ॥

डाढि डाढि जिमि कोइल भई । भइउँ चकोरि, नींद निसि गई ॥

तोरे पेम पेम मोहिं भएऊ । राता हेम अगिनि जिमि तएऊ॥

हीरा दिपै जौ सूर उदोती । नाहिं त किंत पाहन कहँ जोती ! ॥

रवि परगासे कँवल बिगासा । नाहिं त कित मधुकर, कित बासा ॥


तासौं कौन अँतरपट जो अस पीतम पीउ ।

नेवछावरि अब सारौं तन, मन, जोबन, जीउ ॥26॥


हँसि पदमावति मानी बाता । निहचय तू मोरे रँग राता ॥

तू राजा दुहुँ कुल उजियारा । अस कै चरिचिउँ मरम तुम्हारा ॥

पै तूँ जंबूदीप बसेरा । किमि जानेसि कस सिंघल मोरा ?॥

किमि जानेसि सो मानसर केवा । सुनि सो भौंर भा, जिउ पर छेवा ॥

ना तुँइ सुनी, न कबहूँ दीठी । कैस चित्र होइ चितहि पईठी ? ॥

जौ लहि अगिनि करै नहिं भेदू । तौ लहि औटि चुवै नहिं मेदू ॥

कहँ संकर तोहि ऐस लखावा ?। मिला अलख अस पेम चखावा ॥


जेहि कर सत्य सँघाती तेहि कर डर सोइ मेट ।

सो सत कहु कैसे भा,दुवौ भाँति जो भेंट ॥27॥


सत्य कहौं सुनु पदमावती । जहँ सत पुरुष तहाँ सुरसती ॥

पाएउँ सुवा, कही वह बाता । भा निहचय देखत मुख राता ।

रूप तुम्हार सुनेउँ अस नीका । ना जेहि चढा काहु कहँ टीका ॥

चित्र किएउँ पुनि लेइ लेइ नाऊँ । नैनहि लागि हिये भा ठाऊँ ॥

हौं भा साँच सुनत ओहि घडी । तुम होइ रूप आइ चित चढी ॥

हौं भा काठ मूर्ति मन मारे । चहै जो कर सब हाथ तुम्हारे ॥

तुम्ह जौ डोलाइहु तबहिं डोला । मौन साँस जौ दीन्ह तौ बोला ॥


को सोवै, को जागै ? अस हौं गएउँ बिमोहि ।

परगट गुपुत न दूसर, जहँ देखौं तहँ तोहि ॥28॥


बिहँसी धनि सुनि कै सत भाऊ । हौं रामा तू रावन राऊ ॥

रहा जो भौंर कँवल के आसा । कस न भोग मानै रस बासा ?॥

जस तस कहा कुँवर ! तू मोही । तस मन मोर लाग पुनि तोही ॥

जब-हुँत कहि गा पंखि सँदेसी । सुनिउँ कि आवा है परदेसी ॥

तब-हुत तुम बिनु रहै न जीऊ । चातकि भइउँ कहत "पिउ पिऊ ॥

भइउ चकोरि सो पंथि निहारी । समुद सीप जस नैन पसारी ॥

भइउ बिरह दहि कोइल कारी । डार डार जिमि कूकि पुकारी ॥


कौन सो दिन जब पिउ मिलै यह मन राता तासु ।

वह दुख देखै मोर सब, हौं दुख देखौं तासु ॥29॥


कहि सत भाव भई कँठलागू । जनु कंचन औ मिला सोहागू ॥

चौरासी आसन पर जोगी । खट रस, बंधक चतुर सो भोगी ॥

कुसुम-माल असि मालति पाई । जनु चम्पा गहि डार ओनाई ॥

कली बेधि जनु भँवर भुलाना । हना राहु अरजुन के बाना ॥

कंचन करी जरी नग जोती । बरमा सौं बेधा जनु मोती ॥

नारँग जानि कीर नख दिए । अधर आमरस जानहुँ लिए ॥

कौतुक केलि करहिं दुख नंसा । खूँदहिं कुरलहिं जनु सर हंसा ॥


रही बसाइ बासना चोवा चंदन मेद ।

जुहि अस पदमिनि रानी सो जानै यह भेद ॥30॥


रतनसेन सो कंत सुजानू । खटरस-पंडित सोरह बानू ॥

तस होइ मिले पुरुष औ गोरी ।जैसी बिछुरी सारस-जोरी ॥

रची सारि दूनौ एक पासा । होइ जुग जुग आवहिं कबिलासा ॥

पिय धनि गही, दीन्हि गलबाहीं । धनि बिछुरी लागी उर माहीं ॥

ते छकि रस नव केलि करेहीं । चोका लाइ अधर-रस लेहीं ॥

धनि नौ सात, सात औ पाँचा । पुरुष दस ते रह किमि बाँचा ?॥

लीन्ह बिधाँसिं बिरह धनि साजा । औ सब रचन जीत हुत राजा ॥


जनहुँ औटि कै मिलि गए तस दूनौ भए एक ।

कंचन कसत कसौटी हाथ न कोऊ टेक ॥31॥


चतुर नारि चित अधिक चिहूँटी । जहाँ पेम बाढे किमी छूटी ॥

कुरला काम केरि मनुहारी । कुरला जेहिं सो न सुनारी ॥

कुरलहिं होइ कंत कर तोखू । कुरलहि किए पाव धनि मोखू ॥

जेहि कुरला सो सोहाग सुभागी । चंदन झेस साम कँठ लागी ॥

गेंद गोद कै जानहु लई । गेंद चाहि धनि कोमल भई ॥

दारिउँ, दाख, बेलरस चाखा । पिय के खेल धनि जीवन राखा ॥

भएउ बसंत कली मुख खोली । बैन सोहावन कोकिल बोली ॥


पिउ पिउ करत जो सूखि रहि धनि चातक की भाँति ।

परी सो बूँद सीप जनु, मोती होइ सुख-सांति ॥32॥


भएउ जूझ जस रावन रामा । सेज बिधाँसि बिरह-संग्रामा ॥

लीन्हि लंक, कंचन-गढ टूटा । कीन्ह सिंगार अहा सब लूटा ॥

औ जोबन मैमंत विधाँसा । विचला बिरह जीउ जो नासा ॥

टूटे अंग अंग सब भेसा । छूटी माँग, भंग भए केसा ॥

कंचुकि चूर, चूर भइ तानी । टूटे हार, मोति छहरानी ॥

बारी, टाँण सलोनी टूटी । बाहूँ कँगन कलाई फूटी ॥

चंदन अंग छूट अस भेंटी । बेसरि टूटि, तिलक गा मेटी ॥


पुहुप सिंगार सँवार सब जोबन नवल बसंत ।

अरगज जिमि हिय लाइ कै मरगज कीन्हेउ कंत ॥33॥


बिनय करै पदमावति बाला । सुधि न, सुराही पिएउ पियाला ॥

पिय-आयसु माथे पर लेऊँ । जो माँगै नइ नइ सिर देऊँ ॥

पै, पिय ! बचन एक सुनु मोरा । चाखु, पिया ! मधु थोरै थोरा ॥

पेम-सुरा सोई पै पिया । लखै न कोई कि काहू दिया ॥

चुवा दाख-मधु जो एक बारा । दूसरि बार लेत बेसँभारा ॥

एक बार जो पी कै रहा । सुख-जीवन, सुख-भोजन लहा ॥

पान फूल रस रंग करीजै । अधर अधर सौं चाखा कीजै ॥


जो तुम चाहौ सौ करौ, ना जानौ भल मंद ।

जो भालै सो होइ मोहिं तुम्ह, पिउ ! चहौं अनंद ॥34॥


सुनु, धनि ! प्रेम-सुरा के पिए । मरन जियन डर रहै न हिए ॥

जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । को सो घूमि रह, की मतवारा ॥

सो पै जान पियै जो कोई । पी न अघाइ, जाइ परि सोई ॥

जा कहँ होइ बार एक लाहा । रहै न ओहि बिनु, ओही चाहा ॥

अरथ दरब सो देइ बहाई । की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥

रातिहु दुवस रहै रस-भीजा । लाभन देख, न देखै छीजा ॥

भोर होत तब पलुह सरीरू । पाव कूमारी सीतल नीरू ॥


एक बार भरि पियाला, बार-बार को माँग ?।

मुहमद किमि न पुकारै ऐस दाँव जो खाँग ? ॥35॥


भा बिहान ऊठा रवि साईं । चहुँ दिसि आईं नखत तराईं ॥

सब निसि सेज मिला ससि सूरू । हार चीर बलया भए चूरू ॥

सो धनि पान, चून भइ चोली । रग-रँघीलि निरग भइ भोली ॥

जागत रैनि भएउ भिनसारा । भई अलस सावत बेकरारा ॥

अलक सुरंगिनि हिरदय परी । नारंग छुव नागिनि बिष-भरी ॥

लरी मुरी हिय-हार लपेटी । सुरसरि जनु कालिंदी भेंटी ॥

जनु पयाग अरइल बिच मिली । सोमित बेनी रोमावली ॥


नाभी लाभु पुन्नि कै कासीकुंड कहाव ।

देवता करहिं कलप सिर आपुहि दोष न लाव ॥36॥


बिहँसि जगावहिं सखी सयानी । सूर उठा, उठु पदमिनि रानी ! ॥

सुनत सूर जनु कँवल बिगासा । मधुकर आइ लीन्ह मधु बासा ॥

जनहुँ माति निसयानी बसी । अति बेसँभार फूलि जनु अरसी ॥

नैन कवँल जानहुँ दुइ फूले । चितवन मोहि मिरिग जनु भूले ॥

तन न सँभार केस औ चोली । चित अचेत जनु बाउरि भोली ॥

भइ ससि हीन गहन अस गही । बिथुरे नखत, सेज भरि रही ॥

कँवल माँह जनु केसरि दीठी । जोबन हुत सो गँवाइ बईठी ॥


बेलि जो राखी इंद्र कहँ पवन बास नहिं दीन्ह ।

लागेउ आइ भौंर तेहि, कली बेधि रस लीन्ह ॥37॥


हँसि हँसि पूछहिं सखी सरेखी । मानहुँ कुमुद चंद्र-मुख देखी ॥

रानी ! तुम ऐसी सुकुमारा । फूल बास तन जीव तुम्हारा ॥

सहि नहिं सकहु हिये पर हारू । कैसे सहिउ कंत कर भारू ?॥

मुख-अंबुज बिगसे दिन राती । सो कुँभिलान कहहु केहि भाँती ?॥

अधर-कँवल जो सहा न पानू । कैसे सहा लाग मुख भानू ?॥

लंक जो पैग देत मुरि जाई । कैसे रही जौ रावन राई ?॥

चंदन चोव पवन अस पीऊ । भइउ चित्र सम, कस भा जीऊ ?॥


सब अरगज मरगज भयउ, लोचन बिंब सरोज ।

`सत्य कहहु पद्मावति' सखी परीं सब खोज ॥38॥


कहौं, सखी ! आपस सतभाऊ । हौं जो कहति कस रावन राऊ ॥

काँपी भौंर पुहुप पर देखे । जनु ससि गहन तैस मोहिं लेखे

आजु मरम मैं जाना सोई । जस पियार पिउ और न कोई ॥

डर तौ लगि हिय मिला न पीऊ । भानु के दिस्टि छूटि गा सीऊ ॥

जत खन भानु कीन्ह परगासू । कँवल-कली मन कीन्ह बिगासू ॥

हिये छोह उपना औ सीऊ । पिउ न रिसाउ लेउ बरु जीऊ ॥

हुत जो अपार बिरह-दुख दूखा । जनहुँ अगस्त-उदय जल सूखा ॥


हौं रँग बहुतै आनति, लहरै जैस समुंद ।

पै पिउ कै चतुराई खसेऊ न एकौ बुंद ॥39॥


करि सिंगार तापहँ का जाऊँ । ओही देखहुँ ठावहिं ठाँऊँ ॥

जौ जिउ महँ तौ उहै पियारा । तन मन सौं नहिं होइ निनारा ॥

नैन माँह है उहै समाना । देखौ तहाँ नाहिं कोउ आना ॥

आपन रस आपुहि पै लेई । अधर सोइ लागे रस देई ॥

हिया थार कुच कंचन लाडू । अगमन भेंट दीन्ह कै चाँडू ॥

हुलसी लंक लंक सौं लसी । रावन रहसि कसौटी कसी ॥

जोबन सबै मिला ओहि जाई । हौं रे बीच हुँत गइउँ हेराई ॥


जस किछु देइ धरै कहँ, आपन लेइ सँभारि ।

रसहि गारि तस लीन्हेसि, कीन्हेसि मोहि ठँठारि ॥40॥


अनु रे छबीली! तोहि छबि लागी । नैन गुलाल कंत सँग जागी ॥

चंप सुदरसन अस भा सोई । सोनजरद जस केसर होई ॥

बैठ भौंर कुच नारँग बारी । लागे नख, उछरीं रँग-धारी ॥

अधर अधर सों भीज तमोरा । अलकाउर मुरि मुरि गा तोरा ॥

रायमुनी तुम औ रत मुहीं । अलिमुख लागि भई फुलचुहीं ॥

जैस सिंगार हार सौं मिली । मालति ऐसि सदा रहु खिली ॥

पुनि सिंगार करू कला नेवारी । कदम सेवती बैठु पियारी ॥


कुंद कली सम बिगसी ऋतु बसंत औ फाग ।

फूलहु फरहु सदा सुख औ सुखसुफल सोहाग ॥41॥


कहि यह बात सखी सब धाईं । चंपावति पहँ जाइ सुनाई ॥

आजु निरँग पद्मावती बारी । जीवन जानहुँ पवन-अधारी ॥

तरकि तरकि गइ चंदन चोली । धरकि धरकि हिय उठै न बोली ॥

अही जौ कली-कँवल रसपूरी । चूर चूर होइ गईं सो चूरी ॥

देखहु जाइ जैसि कुभिलानी । सुनि सोहाग रानी विहँसानी ॥

सेइ सँग सबही पदमिनी नारी । आई जहँ पदमावति बारी ॥

आइ रूप सो सबही देखा । सोन-बरन होइ रही सो रेखा ॥


कुसुम फूल जस मरदै, निरँग देख सब अंग ।

चंपावति भइ बारी, चूम केस औ मंग ॥42॥


सब रनिवास बैठ चहुँ पासा । ससि-मंडल जनु बैठ अकासा ॥

बोलीं सबै "बारि कुँभिलानी । करहु सँभार, देहु खँडवानी ॥

कँवल कली कोमल रँग-भीनी । अति सुकुमारि. लंक कै छीनी ॥

चाँद जैस धनि हुत परगासा । सहस करा होइ सूर बिगासा ॥

तेहिके झार गहन अस गही । भइ निरंग, मुख-जोति न रही ॥

दरब वारि किछु पुन्नि करेहू । औ तेहि लेइ सन्यासिहि देहू ॥

भरि कै थार नखत गजमोती । बारा कीन्ह चंद कै जोती ॥


कीन्ह अरगजा मरदन औ सखि कीन्ह नहानु ।

पुनि भइ चौदसि चाँद सो रूप गएउ ठपि भानु ॥43॥


पुनि बहु चीर आन सब छोरी । सारी कंचुकि लहर=पटोरी ॥

फुँदिया और कसनिया राती । छायल बँद लाए गुजराती ॥

चिकवा चीर मघौना लोने । मोति लाग औ छापे सोने ॥

सुरंग चीर भल सिंघलदीपी । कीन्ह जो छापा धनि वह छीपी ॥

पेमचा डरिया औ चौधारी । साम, सेत पीयर, हरियारी ॥

सात रंग औ चित्र चितेरे । भारि कै दीठि जाहिं नहीं हेरे ॥

चँदनौता औ खरदुक भारी । बाँसपूर झिलमिल कै सारी ॥


पुनि अभरन बहु काढा, अनबन भोति जराव ।

हेरि फेरि निति पहिरै , जब जैसे मन भाव ॥44॥


(1) पालक = पलंग । डासी = बिछाई । गेंडुआ = तकिया । गलसूई = गाल के नीचे रखने का छोटा तकिया । काँची = गोटा पट्टा । पौडि =लेटकर । सुकुवाँरि = कोमल ।


(2) तपत =तप करते हुए । चारू =चार, रीति ,चाल । हरदि उतारि = ब्याह के लग्न में शरीर में जो हलदी लगती है उसे छुडाकर । रंगू = अंगराग । छरा = ठगा गया, खोया । कर हाथ से । टूटि भइ = घाटा हुआ , हानि हुई । ठग-लाडू = विष या नशा मिला हुआ लड्डू जिसे पथिकों को खिलाकर ठग लोग बेहोश करते थे ।


(3) चाँद रहा...तराई = पद्मिनी तो रह गई ,केवल उसकी सखियाँ दिखाई पडी । निरधातु = निस्सार । बिरवा लोना = (क) अमलोनी नाम की घास जिसे रसायनी धातु सिद्ध करने के काम में लाते हैं । (ख) सुंदर वल्ली, पद्मावती । रूप = (क) रूपा (ख) चाँदी । कौडिया = पक्षी जो मछली पकडने के लिए पानी के ऊपर मँडराता है ।


(4) निछोही = निष्ठुर । जो ...ओही = जो उस गुरु (पद्मावती) को तुमने छिपा दिया है । राँग =राँगा । जोरा के = (क) एक बार जोडी मिलाकर । (ख) तोले भर राँगे और तोले भर चाँदी का दो तोले चाँदी बनाना रसायिनों की बोली में जोडा करना कहलाता है ।


(5) का बसाइ = क्या वश चल सकता है ? बाज = बिना । बर = बल ।


(6) तपा = तपस्वी । जनि लेसी = न ले । दैउ मनाउ...ओहु= = ईश्वर को मना कि उसे (पद्मावती की ) भी वैसी ही दया हो जैसी हम लोगों को तुझ पर आ रही है ।


(7) फूल = नाक में पहनने की लोंग । छुद्रावलि = क्षुद्रघंटिका, करधनी । चूरा = कडा । चौक = चार चार का समूह । कुलीन = उत्तम । सुभर = शुभ्र । सँवारे = श्रृंगार को । पत्रावलि = पत्रभंग रचना । दुइज = दूज का चंद्रमा । सुहल = सुहेल (अगस्त्य) तारा जो दूज के चंद्रमा के साथ दिखाई पडता है और अरबी फारसी काव्य में प्रसिद्ध है । खूँट = कान का एक चक्राकार गहना । मानहुँ दरपन ...देखाव = मानो आकाश-रूपी दर्पण में जो चंद्रमा और तारे दिखाई पडते हैं वे इसी पद्मावती के प्रतिबिंब हैं ।


(9) खंजन....देखा = पद्मावती का मुख चंद्र शरद के पूर्ण चंद्र के समान होकर शरद ऋतु का आभास देता है । हेर ताकती है । धनुक = इंद्रधनुष । ओनवा =झुका, पडा । काल-कस्ट...लागि= बिरह कहता है कि यह कालकष्ट आ पडा सब मेरे ही जी के लिये ।


(10) मारा = माला । झाँपी = ढाँक दिया । उभे = उठे हुए । बहुँटा और टाँड = बाँह पर पहनने के गहने । पायल = पैर का एक गहना । अनवट = अँगूठे का एक गहना । समुदहु = मिलो आलिंगन करो ।


(11) गहरू = देर, विलंब । सँवरि = स्मरण करके । तेवनि = सोच या चिंता में पड गई । अनचिन्ह = अपरिचित । साँव = श्याम । पूछिहि = पूछेगा ।


(12) राई = अनु रुक्त हुई । डार न टूट...गरुआई = कौन फूल अपने बोझ से ही डाल से टूट कर न गिरा ? पोढ =पुष्ट । लाडू = लाड, प्यार, प्रेम । चाँडू = गहरी चाहवाला । साजन = पति ।


(13) मेल = डालता है । सदूरू = शार्दूल, सिंह । पहुँचा =कलाई । पौनारी = पद्मनाल । खडग छपा = तलवार छिपी (म्यानमें) बारी होइ = बगीचे में जाकर । गरब-गहेली = गर्व धारण करनेवाली ।


(14) गोहने =साथ में । कुरकुटा = अन्न का टुकडा; मोटा रुखा अन्न । पै = निश्चयवाचक, ही । नाथ = जोगी (गोरखपंथी साधु नाथ कहलाते हैं )।


(15) बार = द्वार । पैठ पार = घुसने पाता है ।


(16) होइ आना = अन्य अर्थात् योगी होकर । केवा = कमल । छेवा = फेंका, डाला खेला । अँगएउँ = अँगेजा, शरीर पर सहा ।


(17) चिन्हारी = जान पहचान । छंद = कपट, धूर्तता । तेहि माहिं अकेला = उनमें एक ही धूर्त्त है । अपसवहि =जाते हैं । मनसहिं = मन में ध्यान या कामना करते हैं ।अनु ,धनि तू निसिअर निसि माहाँ । हौं दिनअर जेहि कै तू छाहाँ ॥


(18) निसिअर = निशाकर, चंद्रमा । अनु = फिर, आगे । करा = कला ! तुम्ह हुँत = तुम्हारे लिये । पतँग कै करा = पतंग के रूप का । बारू = द्वार । देखै...जगत परभाता = संध्या सवेरे जो ललाई दिखाई पडती है । धिकै = तपता है । मजीठ = साहित्य में पक्के राग या प्रेम को मंजिष्ठा राग कहते हैं । जनम न डोलै = जन्म भर नहीं दूर होता चक चून करै = चूर्ण करे । चून = चूना पत्थर या कंकड जलाकर बनाया जाता है ।


(20) पेडी हुँत = पेडी ही से ; जो पान डाल या पेडी ही में पुराना होता है उसे भी पेडी ही कहते हैं । सोनरास = पका हुआ सफेद या पीला पान । बडौना = (क) बडाई । (ख) एक जाति का पान । गडौना = एक प्रकार का पान जो जमीन में गाडकर पकाया जाता है । नौती = नूतन, ताजी । भुँजौना कीन्ह = भुना । औना = आना है, आ सकता है ।


(21) ओराहीं= चुकते हैं । छंद = छल, चाल । कचूर = हलदी की तरह का एक पौधा । दूरि अदेश = दूर ही से प्रणाम ।


(22) न आनहिं पीऊ = दूसरा जल नहीं पीता । आगरि = अधिक ।


(23) सारी =गोटी पैंत = दाँव । रास = ठीक । सत = सत्य, सात का दाँव । इगारह = दस इंद्रियाँ और मन, ग्यारह का दाँव । दूवा = दुबधा । जुग सारि = दो गोटियाँ, कुच । दसवँ दावँ = दसवाँ दाँव, अंत तक पहुँचानेवाली चाल । तरहेल = अधीन, नीचे पडा हुआ । सौतिया = तिया, एक दाँव ,सपत्नी । गंजन = नाश, दुःख ।


(24) बाचा = प्रतिज्ञा । पैंत लाएउ = दाँव पर लगाया । चौक पंज = चौका पंजा दाँव । छल-कपट,छक्का पंजा । तुम्हबिच.....काँची = कच्ची, गोटी तुम्हारे बीच नहीं पड सकती पाकि = पक्की गोटी । जुग निनारा होना = चौसर में युग फूटना ,जोडा अलग होना । कहाँ बीच...देनिहारी = मध्यस्त होनेवाली दूती की कहाँ आवश्यकता रह जाती है ।


(25) सँदेसी = संदेसी = संदेसा ले जाने वाला । तुम्ह हुँत = तुम्हारे लिये । रूप = रूपा, चाँदी ,स्वरूप । बैसाय = बैठाया, जमाया । कँवल-नैन ...बईठा मेरे नेत्र कमल में तू भौंरा (पुतली के समान ) होकर बैठ गया । कँवल कहँ = कमल के लिए ।


(27) चरचिउँ = मैंने भाँपा । बसेरा = निवासी । केवा = कमल । छेवा = डाला या खेला ।


(28) नैनहि लागि = आँखों से लेकर । साँच = सत्य स्वरूप , साँचा । रूप, चाँदी ।


(29) रावन = रमण करनेवाला । रावण । जब-हुँत =जब से । सुनिउँ = (मैंने ) सुना तबहुँत = तब से ।


(30) चौरासी आसन = योग के और कामशास्त्र के बंधक = कामशास्त्र के बंध । औनाई = झुकाई । राहु = रोहू मछली । बरमा = छेद करने का औजार । नंसा करहि = नष्ट करते हैं । खूँदहिं - कुदते हैं । कुरलहिं = हंस आदि के बोलने को कुरलाना कहते हैं ।


(31) बानू = वर्ण , दीप्ति, कला । गौरी = स्त्री । सारि = चौपड । चोका = चूसने की क्रिया या भाव । चोका लाइ = चूसकर । नौ सात = सोलह श्रृंगार । सात औ पाँचा = बारह आभरण । पुरुष....बाँचा = वे श्रृंगार और आभरण पुरुष की दस उँगलियों से कैसे बचे रह सकते हैं ।


(32) चिहूँटी = चिमटी । कुरला = क्रीडा । मनुहारी = शांति, तृप्ति । मोखू = मोक्ष , छुटकारा । चाहि = अपेक्षा बनिस्बत ।


(33) बिधाँसि = विध्वंस की गई, बिगड गई । जीउ जो नासा = जिसने जीव की दशा बिगाड रखी थी । तानी = तनी, बंद । बारी = बालियाँ । अरगज = अरगजा नामक सुगंध-द्रव्य जिसका लेप किया जाता है । मरगज = मला-दला हुआ ।


(34) नइ =नवाकर ।


(35) जाइ परि सोई = पडकर सो जाता है । छीजा = क्षति, हानि । पलुह = पनपता है । खाँग = कमी हुई ।


(36) रवि =सूर्य और रत्न सेन । साईं = स्वामी । नखत तराईं = सखियाँ । बलया = चूडी । पान =पके पान सी सफेद या पीली । चून = चूर्ण । निरँग = विवर्ण, बदरंग । आलस =आलस्य-युक्त । छुव = छूती है । लरी मुरी = बाल की काली लटें मोतियों के हार से लिपटकर उलझीं । नाभी लाभु....लाव = नाभि पुण्य लाभ करके काशीकुंड कहलाती है इसी से देवता लोग उस पर सिर काटकर मरते हैं पर उसे दोष नहीं लगता ।


(37) सुनत सूर...मधुबासा = कमल खिला अर्थात् नेत्र खुले और भौंरे मधु और सुगंध लेने बैठे अर्थात् काली पुतलियाँ दिखाई पडीं । निसयानीं = सुध-बुध खोए हुए । बिथुरे नखत = आभूषण इधर-उधर बिखरे हैं


(38) सरेखी = सयानी, चतुर । फूल बास...तुम्हारा = फूल शरीर और बास जीव । रावन = रमण करनेवाला ,रावण । खोज परीं = पीछे पडी ।


(39) मोहिं लेखे = मेरे हिसाब से, मेरी समझ में । दूखा = नष्ट हुआ । खसेउ =गिरा ।


(40) चाँडू = चाह। जस किछु देइ धरै कहँ = जैसे वस्तु धरोहर रखे और फिर उसे सहेज कर ले ले । ठँठारि खुक्ख ।


(41) चंप सुदरसन...होई= = तेरा वह सुंदर चंपा का सा रंग जर्द चमेली सा पीला हो गया है । उछरीं = पडी हुई दिखाई पडीं । धारी = रखा । तमोरा = तांबूल । अलकाउर = अलकावलि । तोरा = तेरा । रायमुनी = एक छोटी सुंदर चिडिया । रतमुहीं = लाल मुँह वाली । फुलचुहीं = फुलसुँघनी नाम की छोटी चिडिया । सिंगार हार = सिंगार को अस्त-व्यस्त करनेवाला नायक, परजाता फूल ।


कला = नकलबाजी, बहाना (अवधी)। नेवारी = दूर कर ,एक फूल । कदम सेवती = चरणों की सेवा करती हुई, कदंब ओर सेवती फूल ।


(42) निरंग = विवर्ण, बदरंग । पवन अधारी = इतनी सुकुमार है कि पवनही के आधार पर मानो जीवन है । अही = थी। वारी भइ = निछावरि हुई । मंग = माँग ।


(43) झार = ज्वाला,तेज । वारि =निछावर करके । वारा कीन्ह = चारों ओर घुमाकर उत्सर्ग किया ।


(44) लहर-पटोरी = पुरानी चाल का रेशमी लहरिया कपडा । फुँदिया = नीवी या इजारबंद के फुलरे । कसनिया = कसनी, एक प्रकार की अँगिया । छायल = एक प्रकार की कुरती । चिकवा चिकट नाम का रेशमी कपडा । मघोना = मेघवर्ण अर्थात् नील का रँगा कपडा । पेमचा = एक प्रकार का कपडा । चौधारी = चारखाना । हरियारी = हरी । चितेरे = चित्रित चँद नौता = एक प्रकार का लहँगा । खरदुक = कोई पहनावा । बाँसपूर = ढाके की बहुत महीन तंजेब जिसका थान बाँस की पतली नली में आ जाता था । झिलमिल = एक बारीक कपडा । अनबन = अनेक ।


No comments:

Post a Comment

निबंध | कवि और कविता | महावीर प्रसाद द्विवेदी | Nibandh | Kavi aur Kavita | Mahavir Prasad Dwivedi

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंध - कवि और कविता यह बात सिद्ध समझी गई है कि कविता अभ्यास से नहीं आती। जिसमें कविता करने का स्वाभाविक माद्द...